Az divor.hu. Webáruház használatával kapcsolatban
(elérhető ide kattintva: https://www.divor.hu/adatvedelem/)
– hatályos 2020. október 18-tól

1. Bevezetés

1.1. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy Az divor.hu (a
továbbiakban: „divor.hu”) miként kezeli az Ön személyes adatait.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi honlapokon keresztül megadott személyes adatok
kezelésére terjed ki: www.divor.hu (a továbbiakban: „Honlap”)

1.3. A Honlapra belépő, a Honlapon regisztráló, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatásokat
bármely módon igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatait a
divor.hu a jelen tájékoztatóban foglalt adatvédelmi elveknek és rendelkezéseknek megfelelően
kezeli, miközben betartja a vonatkozó mindenkori jogszabályi rendelkezéseket. Az adatvédelemmel
kapcsolatban alkalmazandó jogszabályok az alábbiak:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet;
ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

1.4. Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót alaposan olvassa végig, mielőtt a Honlapot
használni kezdené, mivel jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön
személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Honlap használatával Ön elfogadja a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a
Honlapon. Ha az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük ne
használja a Honlapot. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen
annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére,
abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató
volt hatályban. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató
félkövérrel, illetve aláhúzással kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket
tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.

1.5. Az divor.hu nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó cselekvőképessége
vonatkozásában az divor.hu-t megtéveszti. Az divor.hu a Felhasználó értesítése mellett törli
azon Felhasználó regisztrációját és adatait, akiről megállapítja, hogy a megadott korhatárt nem töltötte
be.

2. Az adatkezelő személye

Üzemeltető: Halász István ev.
Székhely és levelezési cím: 3253, Istenmezeje, Béke út, 79
Adószám: 56651070-1-30
Nyilvántartási szám: 55319504
Bankszámlaszám: 10300002-13214163-00014909
Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőségek:
Email: divor@outlook.hu
Telefon: +36309572401 (NEM ügyfélszolgálat)

3. Adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja összefoglalóan: Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes
adatokat Az divor.hu alapvetően abból a célból kezeli, hogy a felhasználó igénybe vehesse a
honlap csomagküldő és webáruház szolgáltatásait valamint lehetővé tegye a távollevők között kötött
szerződés teljesítését.

3.2. Részletesen az alábbi célokból történik az adatkezelés:

a) a Felhasználó általi regisztráció létrehozása, a felhasználói fiók kezelése, szolgáltatások
igénybevételének lehetővé tétele,
b) Felhasználó azonosítása,
c) a Honlap, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások megfelelő működtetése,
d) a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció,
divor.hu általi segítségnyújtás, válaszadás (kérdés-válasz, Felhasználó általi segítségkérés stb.),
e) a szolgáltatásokkal kapcsolatos (a szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen
információkat tartalmazó) e-mailes tájékoztatás adása Az divor.hu által (csomagküldés
információk, rendelés státusz értesítések)
f) ajánlatokat is tartalmazó értesítő küldése (hírlevél) (amennyiben a Felhasználó
ehhez külön hozzájárult),
g) szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése (blog e-mail, újdonságértesítő,
lakberendezési tippek) (amennyiben a Felhasználó ehhez külön hozzájárult),
h) eDM: tájékoztatás Az divor.hu partnereinek termékeiről vagy szolgáltatásairól, illetve
Az divor.hu-val szerződéses kapcsolatban álló partnerek, személyek speciális ajánlatairól
(közvetlen üzletszerzési, azaz direkt marketing tartalmú üzenetek küldése a Felhasználó által
megadott elérhetőségekre, az elérhetőségeknek megfelelő formában)
i) amennyiben a Felhasználó panasszal élt, panaszkezeléssel kapcsolatos eljárások megfelelő
lefolytatása,
j) divor.hu termékeinek házhoz történő kiszállításához szükséges adatok kezelése
(különös tekintettel a csomagkézbesítő partner részére átadott adatokra)

3.3. A fenti célok érdekében Az divor.hu munkavállalói, adatfeldolgozói közvetlenül felvehetik
a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.

3.4. Fontos információ: Fentieknek megfelelően az aktív vásárlói fiókkal, házhoz szállítással
leadott megrendeléssel rendelkező Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatainak – a
csomagkézbesítő számára történő továbbításához.

3.7. Tekintettel arra, hogy a csomagkézbesítő szolgálatok önálló adatkezelők, a
divor.hu nem vállal felelősséget a csomagkézbesítő által jelen szolgáltatás keretei között
megszerzett személyes adatok további, a csomagkézbesítő általi kezeléséért, azok esetleges
harmadik felek részére történő továbbításáért. A cégünkkel kapcsolatban lévő adatkezelők-et a 8.
pontban az „Adatkezelők” pont alatt találja.

3.10. A Felhasználónak a mindenkori felhasználási feltételeknek megfelelően lehetősége van arra,
hogy adatait módosítsa, valamint hogy a promóciós célú hírlevelek feliratkozását kezelje. A
Felhasználó a kezelési igényét (fel és leiratkozás, törlés) a felhasználói fiókján keresztül vagy a
divor.hu-hoz címzett levéllel postai úton vagy elektronikus üzenetben az divor@outlook.hu címen kezdeményezheti.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Az divor.hu azon személyes adatokat kezeli, amelyeket a Felhasználó a Honlapon
található, a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve regisztrációhoz szükséges űrlapokat kitöltve, az
önéletrajzát a Honlapra feltöltve, vagy egyéb módon eljuttat Az divor.hu részére. Ez különösen az
alábbi adatokra terjed ki.
Személyes adatok kategóriái Milyen célból szükségesek? (ld. fenti 3.2 pontot)
név, e-mail cím, jelszó, lakcím, telefonszám, mobilszám, Felhasználó által feltöltött file-ok, fényképek c,
Felhasználó által megadott hozzájárulások, Felhasználó aktivitása, illetve utolsó aktivitás időpontja.
4.2. Ha a Felhasználó a Facebook fiókján keresztül regisztrál, a Facebook a következő adatokat
adja át az divor.hu-nak: a nyilvános profil adatok és e-mail cím. A nyilvános profil adatai a
Felhasználó neve, profilképe, életkori kategóriája, neme, nyelve, országa, valamint a Felhasználó által
megadott egyéb nyilvános információk.

4.3. Amennyiben a Felhasználó felveszi a kapcsolatot Az divor.hu-val, az elektronikus vagy
postai levelezést Az divor.hu a kapcsolatfelvétel jellegétől és céljától függően a szükséges ideig
tárolhatja, megőrizheti.

4.4. Különleges adatot (pl. egészségügyi adat, politikai véleményre vonatkozó adat, szexuális
irányultságra vonatkozó adat, szakszervezeti tagságra vonatkozó adat) Az divor.hu nem kezel.

4.5. Felhasználó saját magára valamint a sikeres csomagküldéshez szükséges (pl. szállítási cím)
személyes adatot adhat meg.

4.6. Az divor.hu egyes esetekben olyan adatokat is gyűjthet és kezelhet, amelyek nem teszik
lehetővé a Felhasználó azonosítását, de bizonyos esetekben személyes adatoknak számíthatnak.
Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt webböngésző,
számítógép és operációs rendszer típusa, a nyelvi beállítások, internetszolgáltató, dátum/idő adata,
illetve azon weboldal, vagy reklám domain neve, amelyről a Felhasználó eljutott a Honlapra, vagy
amelyre a Honlapon keresztül jutott el. Ezen adatok a Felhasználó azonosítására alkalmatlan módon
kerülnek tárolásra, ezért mindaddig, amíg kapcsolatuk a Felhasználóval nem helyreállítható, nem
minősülnek személyes adatoknak. Ezeket az információkat Az divor.hu a Honlap effektív
működtetése, a Honlappal kapcsolatos felhasználói magatartás, a különböző trendek megismerése
érdekében, illetve a Honlap látogatóiról összességében demográfiai adatok gyűjtése érdekében
használja, mely információkból levonható következtetéseket Az divor.hu marketing és reklámozási
szolgáltatásai, kommunikációja hatékonyságának növelése érdekében használja fel.

4.7. Ugyanezen okokból Az divor.hu eltárolhat bizonyos adatokat a Felhasználó számítógépén,
amikor a Felhasználó megtekinti a Honlapot. Ezen adatok „cookie”, vagy hasonló fájl formájában
kerülnek a Felhasználó számítógépére. A cookie-k segítségével például lehetséges weboldalak vagy
reklámok olyan megjelenítése, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek a Felhasználó
érdeklődésének. A cookie-k azonban a legtöbb webböngésző segítségével törölhetők a számítógép
merevlemezéről, továbbá valamennyi cookie blokkolható, illetve a Felhasználó olyan beállításokat is
alkalmazhat, hogy figyelmeztetést kapjon egy cookie eltárolása előtt (bővebben lásd lenti 12. pontot).

4.8. Kérjük, hogy a megadott adatai pontosságának, aktualitásának biztosítása érdekében
rendszeres időközönként ellenőrizze azokat, és ha szükséges, módosítsa azokat.

4.13. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a
divor.hu rendelkezésére (pl. e-mail útján, vagy telefonon), úgy Az divor.hu azon személyes
adatokat kezeli, amelyek a Felhasználó regisztrációjához valamint sikeres csomagküldéséhez
szükséges (e-mail cím, telefonszám, kézbesítési és számlázási cím).

5. Adatkezelés jogalapja

5.1. Az divor.hu általi adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

5.2. Az adatszolgáltatás önkéntes, ami azt jelenti, hogy az adatokat a Felhasználó nem köteles
megadni. Ahhoz, hogy a Felhasználó a Honlapon regisztráljon, illetve Az divor.hu szolgáltatásait
teljesíteni tudja, minimálisan is szükség van a Felhasználó e-mail címének megadására.
5.3. A személyes adatok forrása az érintett, azaz a Felhasználó.

5.4. A Felhasználó a regisztrációval, illetve személyes adatai egyéb módon történő megadásával
hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt elveknek és
feltételeknek megfelelően. A Felhasználó a korábban megadott hozzájárulását bármikor, indokolás
és joghátrány nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett
adatkezelések jogszerűségét.

5.5. A Felhasználó felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért,
akár Az divor.hu, akár harmadik személyek irányába.

5.6. Az divor.hu-nak a regisztráció során, vagy egyéb módon közölt adatok valódiságát nem
áll módjában ellenőrizni. Az divor.hu nem felelős a regisztráció, vagy egyéb módon megadott
téves, vagy valótlan adatok kezeléséért, sem a téves, vagy valótlan adatközlés folytán akár a
Felhasználót, akár harmadik személyt érő károkért.

5.7. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, Az divor.hu
mint adatkezelő a felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, amennyiben az Az divor.hu vagy harmadik
személy jogos érdeke miatt szükséges. Jogos érdek lehet Az divor.hu díjigényének
érvényesítése, amelyhez adott esetben az divor.hu-nak bizonyítania kell egy sikeres szolgáltatás
teljesítést. Ellenkező esetben Az divor.hu nem tudná bizonyítani, hogy az ügyfeleivel fennálló
szerződés szerinti kötelezettségét teljesítette.

5.8. Ha Az divor.hu valamely jogvitában áll akár a Felhasználóval és a jogvita kapcsán a
Felhasználó személyes adatainak felhasználására lenne szükség, és a személyes adat felhasználása
feltétlenül szükséges a jogvita eldöntéséhez, vagy Az divor.hu vagy harmadik személyt
terhelő bizonyítás teljesítéséhez, úgy Az divor.hu a személyes adatokat nem a Felhasználó
hozzájárulása, hanem jogos érdeke alapján kezeli.

6. Az adatkezelés ideje

6.1. Az divor.hu a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a regisztráció
Felhasználó általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó
nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.

6.2. FONTOS! Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat regisztráció nélkül bocsátotta a
divor.hu rendelkezésére (pl. e-mail vagy telefon útján), úgy a személyes adatokat a
divor.hu a regisztrációval megegyező módon, biztonságban kezeli. Ily módon megadott
adatokkal Az divor.hu létrehozhatja a felhasználó regisztrációját, ezzel biztosítva a szolgáltatás
igénybevételét.

6.3. Az divor.hu a személyes adatokat minden esetben törli, amennyiben az adatkezelés
jogalapja, vagy célja megszűnt.

6.4. Fontos információ! Tekintettel Az divor.hu szolgáltatásainak céljára, amennyiben
divor.hu vélelmezi, hogy felhasználó aktivitás hiányában az adatkezelés célja (csomagküldő
szolgáltatás igénybevétele) már nem áll fent. Ezért az divor.hu, a Felhasználónak küldött
előzetes figyelmeztető e-mailt követően törölheti a Felhasználó regisztrációját és a Felhasználó által
megadott valamennyi adatot.

6.5. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén Az divor.hu
jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött
személyes adatokat törölni, amelyről értesíti a Felhasználót.

6.6. Az divor.hu a panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról
készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat három évig kezeli. Hatósági vagy
bírósági eljárás indulása esetén az adatokat az eljárás jogerős lezárultáig tárolja.

6.7. A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek
regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

7. Az adatkezelés egyéb jellemzői

7.1. Az divor.hu a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak a fent
ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

7.2. Amennyiben Az divor.hu a Felhasználó által szolgáltatott adatokat az eredeti, jelen
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti,
és ehhez a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít a
Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.3. Jelen adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes
adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő
egyéb szervezetek adatai a vonatkozó jogi rendelkezések szerint nem minősülnek személyes
adatoknak.

7.4. A Honlap hivatkozásokat tartalmazhat partneroldalak, más weboldalak,
marketingmegbízottak stb. weboldalaira. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a Felhasználó ezen
weboldalak valamelyikére követ egy hivatkozást, úgy lehetséges, hogy ezen oldalak más adatvédelmi
irányelveket követnek, amelyekért Az divor.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

7.5. Az divor.hu tájékoztatja a Felhasználót, hogy profilalkotást nem végez.

8. Adatfeldolgozás

8.1. A Felhasználók adatainak bizonyos technikai jellegű kezelése kapcsán Az divor.hu
jelenleg az alábbi adatfeldolgozókkal áll szerződéses jogviszonyban.

8.2. Az divor.hu fenntartja a jogát arra, hogy további adatfeldolgozót vegyen igénybe,
melynek személyéről Az divor.hu jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészítése útján tájékoztatja a
Felhasználókat.

8.3. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag Az divor.hu rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat Az divor.hu rendelkezései szerint
köteles tárolni és megőrizni.

9. Adattovábbítás, címzettek

9.1. Címzettek azok, akiknek a Felhasználó személyes adatai továbbításra kerülnek vagy
kerülhetnek.

9.2. A Felhasználó személyes adatainak továbbítása lehetséges olyan harmadik felek részére,
akiknek Az divor.hu üzletrészt, vagy vagyontárgyat kíván eladni. Amennyiben Az divor.hu,
vagy vagyontárgyainak összességét kívánja felvásárolni egy harmadik fél, abban az esetben az általa
a Felhasználókra vonatkozóan tárolt személyes adatok is az átadott vagyontárgyak közé kerülnek, így
a lehetséges vevő részére a személyes adatok átadásra kerülhetnek.

9.3. Eseti jelleggel, valamely jogvita esetén a Felhasználó személyes adatai továbbításra
kerülhetnek Az divor.hu adott ügyben megbízott jogi tanácsadójának, aki szakmai titoktartási
kötelezettség alatt áll.

9.4. Honlap üzemeletetője részére adott adatkezelési felhatalmazás kiterjed arra, hogy azt a
divor.hu annak jogutódja, mindenkori tulajdonosa(i), illetve a tulajdonos(ok) részvételével működő
más társaság is kezelje, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban
álló cél érdekében

9.5. A Honlap – mint önálló üzletág – esetleges értékesítése, vagy tulajdonos változása esetében
az adatkezelési felhatalmazás kiterjed az új tulajdonsora is, kizárólag azonban az adatkezelés itt
meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében.

10. Adatbiztonság

10.1. Az divor.hu kötelezi magát, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak
megfelelően gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról.

10.2. Az divor.hu az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással,
továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel,
vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

10.3. Az divor.hu és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül Az divor.hu és az adatfeldolgozó azt választja, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez bármely szempontból – az
elérhető védelemhez képest – ésszerűtlen eljárást jelentene.

10.4. A Honlap a biztonságos adatbevitelt megfelelő titkosítási protokoll használatával támogatja. A

divor.hu a Felhasználók személyes adatait szintén titkosított formában tárolja, ezzel védve
azokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.

10.5. Az divor.hu kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az
adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. Az divor.hu
általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor Az divor.hu nem vállal felelősséget az
adatkezelő által okozott károkért.

10.6. Az divor.hu valamennyi munkatársa munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján
köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.

10.7. A Felhasználó személyes adataihoz Az divor.hu azon munkatársai férhetnek hozzá, akik
a személyes adattal kapcsolatos adatkezelési műveletek végeznek. A jogosultságokat Az divor.hu
belső szabályzata sazbályozza.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

11.1. Összefoglaló jelleggel: a Felhasználó az általa megadott személyes adatokat a felhasználói
fiókján vagy a megadott elérhetőségeken keresztül bármikor módosíthatja, kiegészítheti, frissítheti,
vagy törölheti.

11.2. Részletesen: milyen jogokkal rendelkezik Ön az általunk végzett adatkezeléssel
kapcsolatban?

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti a
vele kapcsolatba hozható személyes adatok körét, kérheti azok helyesbítését, módosítását,
megváltoztatását, törlését, illetve a felhasználás korlátozását.
A Felhasználó kérelmére Az divor.hu tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve
az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Felhasználónak joga van hozzáférni a Felhasználóval kapcsolatosan Az divor.hu által
kezelt adatokhoz és kérheti a kezelt személyes adatok másolatát. Az első másolat ingyenes, a
további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthatunk
fel.
A Felhasználónak joga van van a pontatlan adatai helyesbítését kérni. Személyes adatainak
módosítását, pontosítását személyesen is elvégezheti a regisztráció során kapott
felhasználónév és jelszó birtokában.
A Felhasználónak joga van visszavonni a korábban megadott hozzájárulást (ez nem érinti
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét).
A Felhasználónak joga van az adatainak törlését kérni.
Bizonyos esetekben az adatokat Az divor.hu nem töröli, hanem a kizárólag a
tárolásra korlátozza az adatkezelést. Akkor fordulhat ilyen elő, (i) ha a Felhasználó vitatja a
személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó nem szeretné
az adatok törlését kérni, csupán az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) az
adatkezelés célja már nem áll fenn, de a Felhasználó valamilyen jogának érvényesítéséhez
kéri az adatkezelést, (iv) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, de Az divor.hu-nak meg kell vizsgálnia,

hogy Az divor.hu jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

A Felhasználónak joga van Az divor.hu által kezelt adatait megkapni és azok máshoz való
továbbítását kérni (adathordozhatósághoz való jog). A Felhasználónak joga van a
Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat megkapni tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban, illetve azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti
az adatai közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőhöz.

Bizonyos esetekben a Felhasználónak joga van tiltakozni az adatkezelés ellen (ha például
jogos érdek érvényesítéséhez szükséges okból, vagy közvetlen üzletszerzés érdekében
történik az adatkezelés).

Amennyiben azt tapasztalja, hogy Az divor.hu jogellenesen kezeli a személyes adatait,
akkor kérjük, mindenképpen jelezze nekünk, hogy mielőbb korrigálni tudjuk a sérelmes
helyzetet.

Az divor.hu értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és
elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek).

11.3. Hogyan tudja érvényesíteni jogait?

Jogérvényesítéssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keressen bennünket:

Webhely: www.divor.hu

E-mail: divor@outlook.hu

Amennyiben bejelenti, hogy valamely jogával élni kíván, akkor indokolatlan késedelem nélkül,
de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérés
nyomán hozott intézkedéseinkről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbíthatjuk az időtartamot. A határidő
meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül mindenképpen tájékoztatjuk. Ha elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmét, mi is elektronikus úton fogunk válaszolni, kivéve, ha kifejezetten megjelöli, hogy más
módon kéri a választ.

Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az Ön kérelme nyomán, úgy
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatni fogjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi
lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
Jogainak gyakorlását díjmentesen biztosítjuk. Ha azonban kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor észszerű összegű
díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

12. A weboldalon használt cookie-kal (sütik) kapcsolatos
részletes rendelkezések

12.1. A Honlap online szolgáltatásai, hirdetései és interaktív alkalmazásai esetlegesen „cookie-kat”
és egyéb technológiákat, mint például webjelzőket (beacon) és pixel tag-eket is használhat a
szolgáltatásai optimalizálása érdekében.

12.2. A „cookie” jelentése

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan kis file, amelyet webszerverünk küld a
Felhasználó számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie fájljába. Ennek segítségével
honlapunk például emlékezni fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és annak
internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A cookie legfőbb célja, hogy a webszerver a
Felhasználóhoz szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére személyesebb, igényeihez
szabott élményt kínáljon, amikor a Felhasználó a Honlapot látogatja.

12.3. Az divor.hu által használt cookie-k

A Honlap két fajta cookie-t használ:
Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző
cookie fájljában, amíg a Felhasználó a Honlapot el nem hagyja. A honlap bizonyos alkalmazásainak,
ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében Az divor.hu
állandó (persistent) cookie-kat is használ (pl. a navigálás optimalizálása érdekében). Ezen fajta cookie
sokkal hosszabb ideig marad a Felhasználó böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól
függ, hogy az internetes böngészőjét a Felhasználó hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden
olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor a Felhasználó a honlapra
látogat. Az állandó cookie-kat nyomkövető cookie-knak is hívják.

12.4. Harmadik fél cookie-k

Reklámozási célból, ill. a marketing kommunikációk optimalizálása céljából Az divor.hu harmadik
fél reklámszolgáltató társaságokat is igénybe vehet. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok is
használhatnak cookie-kat hirdetéseik hatékonyságának felmérése és a hirdetési tartalom
személyesebbé tétele céljából. Harmadik fél reklámszolgáltató társaságok által gyűjthető információk
körébe tartoznak olyan adatok, mint például a földrajzi elhelyezkedés adatai (az IP címből történő
következtetés útján) vagy kapcsolattartási adatok, úgymint az email címek, amennyiben ezeket a
Honlapon keresztül gyűjtenék.

12.5. Webjelzők és pixelek

A Honlap és Az divor.hu e-mail üzenetei webjelzőket vagy pixel tageket is tartalmazhatnak. A
webjelző olyan, jellemzően transzparens grafikus kép, amely általában nem nagyobb, mint 1×1 pixel
és amelyet weboldalon, vagy e-mailben helyeznek el annak érdekében, hogy a weboldalt látogató,
vagy e-mailt küldő személy online tevékenységét ellenőrizze. Webjelzőket harmadik felek által
használt technológiák tartalmaznak, annak érdekében, hogy a weboldalunkra látogató tevékenységét
megfigyelje. Ez lehetőséget ad olyan információk gyűjtésére, hogy mely számítógépen keresztül,
milyen weboldalakat, mikor és honnan (ország, város) látogattak.

12.6. Cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó a cookie-k használatát az internetes böngésző beállításának megváltoztatásával
engedélyezheti vagy letilthatja. Erről a Felhasználó további információt a böngésző használati
utasításaiban találhat vagy felkeresheti az About Cookies website–ot, ahol tájékoztatást találhat az
internetes böngésző beállításainak módosításához.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai nem lesznek elérhetőek
abban az esetben, ha a cookie-k használatát letiltja.

13. Adatvédelmi tájékoztató változásai

Jelen adatvédelmi nyilatkozat változásai a Honlapon kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan
hatályos adatvédelmi nyilatkozat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is,
ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még
egy korábbi adatvédelmi nyilatkozat volt hatályban.

14. Kapcsolat

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban,

panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk
a kapcsolatot a következő elérhetőségeken.

Dátum: 2020. Október 18.